உன் வழியீர்பு விசையின்


உன் வழியீர்பு விசையின்
வரவேற்பு திசையிலுள்ள
ஒற்றை அறையில் காத்திறுக்கிறேன்,
நீ வரவில்லையென்றாலும்,
உன் பார்வையாவது அனுப்பிவை,
சேர்த்து வைக்கிறேன் என் பார்வையாக!!!!!!!!!!!

உன் வழியீர்பு விசையின்


உன் வழியீர்பு விசையின்
வரவேற்பு திசையிலுள்ள
ஒற்றை அறையில் காத்திறுக்கிறேன்,
நீ வரவில்லையென்றாலும்,
உன் பார்வையாவது அனுப்பிவை,
சேர்த்து வைக்கிறேன் என் பார்வையாக!!!!!!!!!!!

No comments: