ஆனாலும் உண்மைஉன்னை பற்றி பிறருக்கு விளக்கம் அளிக்காதே,
எனென்றால்
உன் அன்பானவர்களுக்கு அது தேவை இல்லாதது
உன் எதிரிகளோ நம்ப மறுப்பார்கள்யார் வாழ்க்கையில் நீயும் ஒரு விருப்பாக இருக்கிறாயோ
அவர்களுக்கு உன் வாழ்வில் சிறப்பிடம் அளிக்காதே
ஏனென்றால்
உறவு சமநிலையிலேயே சிறப்படைகிறதுஅதிகாலையில் நமக்கு இரண்டு வழிமுறைகள் உண்டு
ஒன்று மீண்டும் தூக்கத்தை தொடர்ந்து கொண்டே கனவு காண்பது
மற்றொன்று, கனவை தேடி அடைவதுநம்மீது அக்கறை உள்ளவர்களை அழவைக்கிறோம்
நம்மீது அக்கறை இல்லாதவர்களுக்காக அழுகிறோம்
நம்மீது அக்கறை இல்லாதவர்கள் மீதே அதிக அக்கறை காட்டுகிறோம்
இது வியப்பேயானாலும் உண்மை
இதை உணர்ந்தால், நம்மில் (தேவையான)மாற்றம் விரைவில் நிகழும்மகிழ்ச்சியில் இருக்கும்போது உறுதிமொழி எடுக்காதே
சோகத்தில் இருக்கும்போது பதிலளிக்காதே
கோபத்தில் முடிவெடுக்காதே
இருமுறை யோசித்து, ஒரு முறையிலேயே சரியாய் செயல்படுநேரம் என்பது ஆறு போன்றது
தொட்ட நீரை மீண்டும் தொடமுடியாது
ஏனென்றால் கடந்தது நம் முன் மீண்டும் நடக்காதுநான் எப்பொழுதும் வேலை பழுவிலேயே இருக்கிறேன் என்று நீங்கள் சொன்னால்
உங்களால் ஓய்வாகவே இருக்க இயலாது


நாளை என்பது என்றும் இன்று வாராது


ஆதலால் ஒன்றே செய் நன்றே செய்
அதை இன்றே செய்

ஆனாலும் உண்மைஉன்னை பற்றி பிறருக்கு விளக்கம் அளிக்காதே,
எனென்றால்
உன் அன்பானவர்களுக்கு அது தேவை இல்லாதது
உன் எதிரிகளோ நம்ப மறுப்பார்கள்யார் வாழ்க்கையில் நீயும் ஒரு விருப்பாக இருக்கிறாயோ
அவர்களுக்கு உன் வாழ்வில் சிறப்பிடம் அளிக்காதே
ஏனென்றால்
உறவு சமநிலையிலேயே சிறப்படைகிறதுஅதிகாலையில் நமக்கு இரண்டு வழிமுறைகள் உண்டு
ஒன்று மீண்டும் தூக்கத்தை தொடர்ந்து கொண்டே கனவு காண்பது
மற்றொன்று, கனவை தேடி அடைவதுநம்மீது அக்கறை உள்ளவர்களை அழவைக்கிறோம்
நம்மீது அக்கறை இல்லாதவர்களுக்காக அழுகிறோம்
நம்மீது அக்கறை இல்லாதவர்கள் மீதே அதிக அக்கறை காட்டுகிறோம்
இது வியப்பேயானாலும் உண்மை
இதை உணர்ந்தால், நம்மில் (தேவையான)மாற்றம் விரைவில் நிகழும்மகிழ்ச்சியில் இருக்கும்போது உறுதிமொழி எடுக்காதே
சோகத்தில் இருக்கும்போது பதிலளிக்காதே
கோபத்தில் முடிவெடுக்காதே
இருமுறை யோசித்து, ஒரு முறையிலேயே சரியாய் செயல்படுநேரம் என்பது ஆறு போன்றது
தொட்ட நீரை மீண்டும் தொடமுடியாது
ஏனென்றால் கடந்தது நம் முன் மீண்டும் நடக்காதுநான் எப்பொழுதும் வேலை பழுவிலேயே இருக்கிறேன் என்று நீங்கள் சொன்னால்
உங்களால் ஓய்வாகவே இருக்க இயலாது


நாளை என்பது என்றும் இன்று வாராது


ஆதலால் ஒன்றே செய் நன்றே செய்
அதை இன்றே செய்