என்னை கண்டிப்பதில்லையே ஏன்?


தெருவோரம் கிடக்கும், இந்திய ஏழை

வர்க்க குழந்தைகளை பார்த்து பதைபதைக்கும்

உள்ளம், உனக்காக தெருவோரங்களில்

பல மணி நேரம் காத்திருந்தாலும் என்னை

கண்டிப்பதில்லையே ஏன்?

என்னை கண்டிப்பதில்லையே ஏன்?


தெருவோரம் கிடக்கும், இந்திய ஏழை

வர்க்க குழந்தைகளை பார்த்து பதைபதைக்கும்

உள்ளம், உனக்காக தெருவோரங்களில்

பல மணி நேரம் காத்திருந்தாலும் என்னை

கண்டிப்பதில்லையே ஏன்?

No comments: