திருடிவிடுகிறேன், உன் சேட்டைகளை!

பூக்களை அதன்செடியிலே பார்த்து

ரசிக்கும் பக்குவப்பட்ட எனக்கு,

உன் சேட்டைகளை உன்னிலேயே

ரசிக்கும் பக்குவம் வரவில்லை போலும்,

கைகள் நீண்டு கட்டியணைத்து

திருடிவிடுகிறேன், உன் சேட்டைகளை.

திருடிவிடுகிறேன், உன் சேட்டைகளை!

பூக்களை அதன்செடியிலே பார்த்து

ரசிக்கும் பக்குவப்பட்ட எனக்கு,

உன் சேட்டைகளை உன்னிலேயே

ரசிக்கும் பக்குவம் வரவில்லை போலும்,

கைகள் நீண்டு கட்டியணைத்து

திருடிவிடுகிறேன், உன் சேட்டைகளை.

No comments: