புவி தன் புவியீர்ப்பு விசை கொண்ட காரணம்

புவி தன் புவியீர்ப்பு விசை கொண்ட
காரணத்தை இன்றுதான் உணர்ந்தாம்,
நீ சாய்ந்துறங்க உன்னை தாங்கிக் கொள்ளும்வாய்ப்பு கிடைத்ததால்.

புவி தன் புவியீர்ப்பு விசை கொண்ட காரணம்

புவி தன் புவியீர்ப்பு விசை கொண்ட
காரணத்தை இன்றுதான் உணர்ந்தாம்,
நீ சாய்ந்துறங்க உன்னை தாங்கிக் கொள்ளும்வாய்ப்பு கிடைத்ததால்.

No comments: