சேட்டைகள் என் சட்டைகளில்


நீ வியந்து கைதட்டி பாராட்ட
வேண்டும் என்பதற்காகவே,
சேட்டைகள் என் சட்டைகளில்ஒட்டிக் கொள்கின்றன..

சேட்டைகள் என் சட்டைகளில்


நீ வியந்து கைதட்டி பாராட்ட
வேண்டும் என்பதற்காகவே,
சேட்டைகள் என் சட்டைகளில்ஒட்டிக் கொள்கின்றன..

No comments: