காற்று படும் பாடு


காற்றில் அலைபாயும் உன் உடைகள்,
காற்று உன்னை தீண்டிவிடக்கூடாது என்பதற்குஎவ்வளவு பதட்டப்படுகின்றன பாரேன்....

காற்று படும் பாடு


காற்றில் அலைபாயும் உன் உடைகள்,
காற்று உன்னை தீண்டிவிடக்கூடாது என்பதற்குஎவ்வளவு பதட்டப்படுகின்றன பாரேன்....

No comments: