கவிதைகள் பிடிக்கும் வித்தைகள்

காற்றில் கூட கவிதைகள்

பிடிக்கும் வித்தைகள்,

கற்றுக் கொண்டேன், உன்னோடு

சேர்ந்து நான் சுவாசிக்க தொடங்கியவுடன்..

கவிதைகள் பிடிக்கும் வித்தைகள்

காற்றில் கூட கவிதைகள்

பிடிக்கும் வித்தைகள்,

கற்றுக் கொண்டேன், உன்னோடு

சேர்ந்து நான் சுவாசிக்க தொடங்கியவுடன்..

No comments: