என் உள்ளத்தின் ஒரு பகுதியை கிள்ளி
கல்வி அறைக்கு நீ பை தூக்கி
போவதுதான் அனைவர் கண்ணுக்கும்
தெரியும், ஆனால்,என் உள்ளத்தின்
ஒரு பகுதியை கிள்ளி எடுத்து போனதுஎனக்கு மட்டும்தான் தெரியும்.

என் உள்ளத்தின் ஒரு பகுதியை கிள்ளி
கல்வி அறைக்கு நீ பை தூக்கி
போவதுதான் அனைவர் கண்ணுக்கும்
தெரியும், ஆனால்,என் உள்ளத்தின்
ஒரு பகுதியை கிள்ளி எடுத்து போனதுஎனக்கு மட்டும்தான் தெரியும்.

No comments: