பொம்மைகளுக்கு பொறாமை


உடைக்கடையில் நீ பொம்மையின்
அருகில் நிற்கும் பொழுதுகளில்
பொம்மைகளுக்கு பொறாமை,
எங்கே தன்னை எடுத்து உன்னை நிறுத்திவிடுவார்களோ என்று!

பொம்மைகளுக்கு பொறாமை


உடைக்கடையில் நீ பொம்மையின்
அருகில் நிற்கும் பொழுதுகளில்
பொம்மைகளுக்கு பொறாமை,
எங்கே தன்னை எடுத்து உன்னை நிறுத்திவிடுவார்களோ என்று!

No comments: