பூக்களின் உள்ளம் என்ன பாடுபடும்???????


பூக்களின் இதழ்களும் உன் இதழ்

வருடும் முத்தத்திற்காகத்தானே

மலர்ந்து காத்திருக்கின்றன, பின் நீ

பூக்களை அருகில் வைத்துக் கொண்டே

என்னை முத்தமிடுகிறாயே,

பூக்களின் உள்ளம்

என்ன பாடுபடும்???????


பூக்களின் உள்ளம் என்ன பாடுபடும்???????


பூக்களின் இதழ்களும் உன் இதழ்

வருடும் முத்தத்திற்காகத்தானே

மலர்ந்து காத்திருக்கின்றன, பின் நீ

பூக்களை அருகில் வைத்துக் கொண்டே

என்னை முத்தமிடுகிறாயே,

பூக்களின் உள்ளம்

என்ன பாடுபடும்???????


No comments: