பூக்களின் நப்பாசைதான் காரணமாக இருக்கும்


நீ ஆடப்போகும் ஊஞ்சல்

என்று தெரிந்தவுடனே

பூங்கொடிகள் எப்படி,

ஊஞ்சலின் கைக்கயிற்றை

சுற்றியிருக்கின்றன பாரேன்...

அப்படியாவது வண்ணத்துப்பூச்சிகள்

தங்களையும் சுற்றாதா, என்ற பூக்களின்

நப்பாசைதான் காரணமாக இருக்கும்.

அப்படித்தானே..............

பூக்களின் நப்பாசைதான் காரணமாக இருக்கும்


நீ ஆடப்போகும் ஊஞ்சல்

என்று தெரிந்தவுடனே

பூங்கொடிகள் எப்படி,

ஊஞ்சலின் கைக்கயிற்றை

சுற்றியிருக்கின்றன பாரேன்...

அப்படியாவது வண்ணத்துப்பூச்சிகள்

தங்களையும் சுற்றாதா, என்ற பூக்களின்

நப்பாசைதான் காரணமாக இருக்கும்.

அப்படித்தானே..............

No comments: