கைகள் வீசி நீ அழைத்தபோது
கைகள் வீசி நீ அழைத்தபோது,
என்னிடமும் அனுமதி பெறாமல்
உன் மடியில் விழத் தயாரானது
என் உள்ளம்...

கைகள் வீசி நீ அழைத்தபோது
கைகள் வீசி நீ அழைத்தபோது,
என்னிடமும் அனுமதி பெறாமல்
உன் மடியில் விழத் தயாரானது
என் உள்ளம்...

No comments: