ரசித்துவிட வேண்டும் என்பதற்காகவே


நீ அழகாய் பார்த்து, ஆர்வமாய்
ரசித்துவிட வேண்டும் என்பதற்காகவே,
என் திறமைகளை வளர்த்துக் கொள்கிறேன்.

ரசித்துவிட வேண்டும் என்பதற்காகவே


நீ அழகாய் பார்த்து, ஆர்வமாய்
ரசித்துவிட வேண்டும் என்பதற்காகவே,
என் திறமைகளை வளர்த்துக் கொள்கிறேன்.

No comments: