சோலைகள் சேலைகள் அணிவதில்லைசோலைகள் சேலைகள் அணிவதில்லை,
கவிஞர்கள் மிகையாக பாராட்டுகின்றனர்
என்ற என் விமர்சனத்திற்கு
உன் காதலியையும், உன் காதலையும்
சந்தித்தபின் என்னை வந்து சந்தி என்றனர்.
உன்னை சந்தித்த பின் அவர்களை
சந்திக்காமலேயே நான், சோலைகளை
உணர்ந்து கொண்டேன்..

சோலைகள் சேலைகள் அணிவதில்லைசோலைகள் சேலைகள் அணிவதில்லை,
கவிஞர்கள் மிகையாக பாராட்டுகின்றனர்
என்ற என் விமர்சனத்திற்கு
உன் காதலியையும், உன் காதலையும்
சந்தித்தபின் என்னை வந்து சந்தி என்றனர்.
உன்னை சந்தித்த பின் அவர்களை
சந்திக்காமலேயே நான், சோலைகளை
உணர்ந்து கொண்டேன்..

No comments: