வெட்கத்தை கேட்டால்... வெட்கத்தை தருகிறாயே

--> --> -->
எதை கேட்டாலும் வெட்கத்தையே,
தருகிறாயே வெட்கத்தை கேட்டால்
என்ன தருவாய்? என்று காதலிகளிடம்
கேள்வி கேட்டார் தபூ சங்கர்..
எந்த காதலியும் இதற்கு பதில்
சொன்னதாய் தெரியவில்லை...
ஆனால், நீ மட்டும்,
வெட்கத்தை கேட்டால்...
வெட்கத்தை தருகிறாயே

வெட்கத்தை கேட்டால்... வெட்கத்தை தருகிறாயே

--> --> -->
எதை கேட்டாலும் வெட்கத்தையே,
தருகிறாயே வெட்கத்தை கேட்டால்
என்ன தருவாய்? என்று காதலிகளிடம்
கேள்வி கேட்டார் தபூ சங்கர்..
எந்த காதலியும் இதற்கு பதில்
சொன்னதாய் தெரியவில்லை...
ஆனால், நீ மட்டும்,
வெட்கத்தை கேட்டால்...
வெட்கத்தை தருகிறாயே

No comments: