மலருக்கு பதிலாக இதழ்கள் வேண்டுமானால் தருகிறேன்நான் மலர் போல் மெல்லியவன் இல்லை

என்பதற்காக, மெல்லிய மலரை

கொடூரமாக அதன் காம்புகளிலிருந்து

பறித்து, பிரித்து உன்னிடம் தருவதில் எனக்கு

உடன்பாடில்லை...

மலருக்கு பதிலாக இதழ்கள் வேண்டுமானால் தருகிறேன்..

மலருக்கு பதிலாக இதழ்கள் வேண்டுமானால் தருகிறேன்நான் மலர் போல் மெல்லியவன் இல்லை

என்பதற்காக, மெல்லிய மலரை

கொடூரமாக அதன் காம்புகளிலிருந்து

பறித்து, பிரித்து உன்னிடம் தருவதில் எனக்கு

உடன்பாடில்லை...

மலருக்கு பதிலாக இதழ்கள் வேண்டுமானால் தருகிறேன்..

No comments: