தன் வெட்பத்தை குறைத்து கொள்ள கதிரவன் முடிவுநீ நிழலில் படுத்திருப்பதை பார்த்து
தன் வெட்பத்தை குறைத்து கொள்ள
கதிரவன் முடிவு செய்து அனுப்பி வைத்ததுதான்
குளிர் காலமோ என்னவோ!

தன் வெட்பத்தை குறைத்து கொள்ள கதிரவன் முடிவுநீ நிழலில் படுத்திருப்பதை பார்த்து
தன் வெட்பத்தை குறைத்து கொள்ள
கதிரவன் முடிவு செய்து அனுப்பி வைத்ததுதான்
குளிர் காலமோ என்னவோ!

No comments: