உன் விரல் சுட்டிக் காட்டும் திசையில்


உன் விரல் சுட்டிக் காட்டும் திசையில்,
அமைதியாய் நடைபோடுகிறது என் உள்ளம்கண்களை உன்னை விட்டு விலக்காமல்..

உன் விரல் சுட்டிக் காட்டும் திசையில்


உன் விரல் சுட்டிக் காட்டும் திசையில்,
அமைதியாய் நடைபோடுகிறது என் உள்ளம்கண்களை உன்னை விட்டு விலக்காமல்..

No comments: