தண்டனை போதும் விடுதலை வேண்டாம்

உன் விழிகளில் சிறைப்பட்டு கிடக்கிறேன்

ஆதலால், விரைவாக விடுதலை ஏதும்

தந்து விடாதே! தண்டனை போதும்....

என்ன கொஞ்சம் நீட்டிக்க வேண்டும்

தண்டனை போதும் விடுதலை வேண்டாம்

உன் விழிகளில் சிறைப்பட்டு கிடக்கிறேன்

ஆதலால், விரைவாக விடுதலை ஏதும்

தந்து விடாதே! தண்டனை போதும்....

என்ன கொஞ்சம் நீட்டிக்க வேண்டும்

No comments: