மேதமை,காதலில் மட்டுமே உண்டு


கையில் இனிப்பை வைத்துக்

கொண்டு இதழ்களை தேடும்

மேதமை,காதலில் மட்டுமே உண்டு


மேதமை,காதலில் மட்டுமே உண்டு


கையில் இனிப்பை வைத்துக்

கொண்டு இதழ்களை தேடும்

மேதமை,காதலில் மட்டுமே உண்டு


2 comments:

SUREஷ் (பழனியிலிருந்து) said...

கா............,தல

தேவன் மாயம் said...

பாலும் கசந்ததடி சகியே!!!!!!!!!!!!!!!!!