கவிதையாக்கி தந்தது உன் காதல்


உன் குறுஞ்செய்திக்காக,

காத்திருந்த பொழுதுகளில்,

அந்த பொழுதுகளை பழுதில்லாமல்,

கவிதையாக்கி தந்தது உன் காதல்

கவிதையாக்கி தந்தது உன் காதல்


உன் குறுஞ்செய்திக்காக,

காத்திருந்த பொழுதுகளில்,

அந்த பொழுதுகளை பழுதில்லாமல்,

கவிதையாக்கி தந்தது உன் காதல்

No comments: