அழுகைக்கு பின்பான உன் அணைப்பில்

கண்ணீரை கோர்த்து

காதலுடை செய்யலாம்,

கற்றுக்கொண்டேன்....

அழுகைக்கு பின்பான

உன் அணைப்பில்

அழுகைக்கு பின்பான உன் அணைப்பில்

கண்ணீரை கோர்த்து

காதலுடை செய்யலாம்,

கற்றுக்கொண்டேன்....

அழுகைக்கு பின்பான

உன் அணைப்பில்

No comments: