“கண்” கொண்டு போGun கொண்டு போ,

பாதுக்கப்பாற்றவர்களை எதிர்கொள்ள

என்கிறார்கள்

நான் சொல்கிறேன் நீ கண் கொண்டு போ

அவர்களை பாதுகாப்பற்றவர்களாக

உணர வைக்க...................

“கண்” கொண்டு போGun கொண்டு போ,

பாதுக்கப்பாற்றவர்களை எதிர்கொள்ள

என்கிறார்கள்

நான் சொல்கிறேன் நீ கண் கொண்டு போ

அவர்களை பாதுகாப்பற்றவர்களாக

உணர வைக்க...................

No comments: