என் இதழ்கள் அவசரப்பட்டு பேசிப் பழகுகின்றன...........

உன் கைப்பேசி அழைப்புகளுக்கு

காத்திருக்கும் என் இதழ்கள்,

அழைப்பு வரும் முன்

உன்னிடம் பேச ஒத்திகை பார்த்து

சில நேரங்களில் அவசரப்பட்டு

என் கைகளிடமே பேசிப் பழகுகின்றன............

என் இதழ்கள் அவசரப்பட்டு பேசிப் பழகுகின்றன...........

உன் கைப்பேசி அழைப்புகளுக்கு

காத்திருக்கும் என் இதழ்கள்,

அழைப்பு வரும் முன்

உன்னிடம் பேச ஒத்திகை பார்த்து

சில நேரங்களில் அவசரப்பட்டு

என் கைகளிடமே பேசிப் பழகுகின்றன............

1 comment:

இளைய அப்துல்லாஹ் said...

வாவ்்்்்்்்்்்்்்்்்