தும்மல்- உன் நினைவாகவா?


மூடநம்பிக்கைகளில் எனக்கு

நம்பிக்கையில்லை.....

ஆனாலும், நீ பிரிந்த தருணம் முதல்

ஒயாத தும்மல்.....எனக்கு


தும்மல்- உன் நினைவாகவா?


மூடநம்பிக்கைகளில் எனக்கு

நம்பிக்கையில்லை.....

ஆனாலும், நீ பிரிந்த தருணம் முதல்

ஒயாத தும்மல்.....எனக்கு


No comments: