உன்னையே குழந்தையாய் வேண்டி


வீட்டை குப்பை மேடாக

ஆக்கி விளையாடும் குழந்தைகளை,

பார்க்கும் பொழுதெல்லாம்,

உன் நினைவு வரும்,

குழந்தை வேண்டி,

உன்னையே குழந்தையாய் வேண்டி.

உன்னையே குழந்தையாய் வேண்டி


வீட்டை குப்பை மேடாக

ஆக்கி விளையாடும் குழந்தைகளை,

பார்க்கும் பொழுதெல்லாம்,

உன் நினைவு வரும்,

குழந்தை வேண்டி,

உன்னையே குழந்தையாய் வேண்டி.

No comments: