எனை அணைத்து உறங்கும் உன்னை........

களைத்து உறங்கும்,

குழந்தைகளை அருகில்

பார்க்கும் வேளைகளில்,

எனை அணைத்து உறங்கும்

உன்னை நினைத்து கொள்கிறேன்.

எனை அணைத்து உறங்கும் உன்னை........

களைத்து உறங்கும்,

குழந்தைகளை அருகில்

பார்க்கும் வேளைகளில்,

எனை அணைத்து உறங்கும்

உன்னை நினைத்து கொள்கிறேன்.

1 comment:

Ruban. said...

நன்றாக உள்ளது.தொடர வாழ்த்துக்கள்