என் கிறுக்கு உள்ளம் துள்ளி குதிக்கிறதே!!

எனக்கு உன்னை பிடிக்கவில்லை

என்று நீ சொல்லும் பொழுதுதான்

என் கிறுக்கு உள்ளம் துள்ளி குதிக்கிறது..

அப்பொழுதுதான்,

புதிது புதிதாய் உன்னை

காதலிக்க முடியுமாம்....

என் கிறுக்கு உள்ளம் துள்ளி குதிக்கிறதே!!

எனக்கு உன்னை பிடிக்கவில்லை

என்று நீ சொல்லும் பொழுதுதான்

என் கிறுக்கு உள்ளம் துள்ளி குதிக்கிறது..

அப்பொழுதுதான்,

புதிது புதிதாய் உன்னை

காதலிக்க முடியுமாம்....

1 comment:

anbinnayagan said...

கவிதைகள் அனைத்தும் தேனருவி..