மௌன மொழியில் பேசுகிறாய்

--> --> --> --> -->
தொலைப்பேசியில் தமிழில்
பேசுவதற்கு பதிலாக
மௌன மொழியில் பேசுகிறாய்
கைப்பேசி சேவைக்காரன்
கட்டணம் கூடுகிறது என்று
பண மொழியில் கத்துகிறான்

மௌன மொழியில் பேசுகிறாய்

--> --> --> --> -->
தொலைப்பேசியில் தமிழில்
பேசுவதற்கு பதிலாக
மௌன மொழியில் பேசுகிறாய்
கைப்பேசி சேவைக்காரன்
கட்டணம் கூடுகிறது என்று
பண மொழியில் கத்துகிறான்

1 comment:

Anonymous said...

தொலைப்பேசியில் தமிழில்

பேசுவதற்காக
please see the word>>""pesuvatharku"" pathilaka >>is correct>>pl.do correction Mahil --vimalavidya