என் காதலி ஒரு பொறுக்கி, கருவாச்சி

நீ ஒரு பொறுக்கி

சிதறி கிடக்கும் தாள்களிலெல்லாம்

எனது கவிதைகள் தேடி, பொறுக்கி

படிப்பதால்


நானும் ஒரு ரவுடி

எனை கண்களால்

நீ கைது செய்ததினால்

நீ சிந்தனை சிற்பி

இதழால் சிரிப்பொலி

சிந்தி ஒரு கணம் எனை சிற்பமாக்கிவிடுவதால்


நீ ஒரு கருவாச்சி

கவிதைகள் உன்னால்

கருவாவதால்

என் காதலி ஒரு பொறுக்கி, கருவாச்சி

நீ ஒரு பொறுக்கி

சிதறி கிடக்கும் தாள்களிலெல்லாம்

எனது கவிதைகள் தேடி, பொறுக்கி

படிப்பதால்


நானும் ஒரு ரவுடி

எனை கண்களால்

நீ கைது செய்ததினால்

நீ சிந்தனை சிற்பி

இதழால் சிரிப்பொலி

சிந்தி ஒரு கணம் எனை சிற்பமாக்கிவிடுவதால்


நீ ஒரு கருவாச்சி

கவிதைகள் உன்னால்

கருவாவதால்

1 comment:

selvii said...

nalla irukku.....vaazhga
kayaludan!