கவிதைக்கு அவசரமா? உனக்கா?

எழுத்துப்பிழைகளோடு

நீ எழுதி தரும் கவிதைகள்தான்

நீ எனக்காக எழுதிய

அவசரத்தை அழகாய் தெரிவிக்கின்றன

கவிதைக்கு அவசரமா? உனக்கா?

கவிதைக்கு அவசரமா? உனக்கா?

எழுத்துப்பிழைகளோடு

நீ எழுதி தரும் கவிதைகள்தான்

நீ எனக்காக எழுதிய

அவசரத்தை அழகாய் தெரிவிக்கின்றன

கவிதைக்கு அவசரமா? உனக்கா?

2 comments: