கதிரவன் பூக்கிறான் இதய வடிவில்

உன்னை காண

காத்துக் கிடக்கும்

ஒவ்வொரு காலையிலும்....

கதிரவன் பூக்கிறான்

இதய வடிவில்

கதிரவன் பூக்கிறான் இதய வடிவில்

உன்னை காண

காத்துக் கிடக்கும்

ஒவ்வொரு காலையிலும்....

கதிரவன் பூக்கிறான்

இதய வடிவில்

No comments: