எழுத்துக்களின் மாநாடு


--> --> -->
தமிழ்
எழுத்துக்கள் உள்ளம் நாடி,
ஓரிடத்தில் கூடி,
நடத்திய மாநாட்டின் தீர்மானத்தின்
தலைப்பு உன் பெயர்,
பொருளடக்கம் உனக்கான கவிதை 

எழுத்துக்களின் மாநாடு


--> --> -->
தமிழ்
எழுத்துக்கள் உள்ளம் நாடி,
ஓரிடத்தில் கூடி,
நடத்திய மாநாட்டின் தீர்மானத்தின்
தலைப்பு உன் பெயர்,
பொருளடக்கம் உனக்கான கவிதை