காதல் உணவு

இதுநாள்வரை இரத்தம் பாய்ச்சுவதற்கு

துடித்துக் கொண்டிருந்த இதயம்....

உனக்கான காதல் பாய்ச்சுவதற்கு

துடித்துக் கொண்டிருக்கிறது....இன்று

இரத்தத்தில் ஆக்சிஜன் கலப்பதற்கு

பதிலாக இன்றெல்லாம் காதல் கவிதைகள்

கலந்து அனுப்புகிறது..........இதயம்......

உணவு செரிப்பதற்கு காலம் இதனால்தான்

எடுக்கிறதோ?என்னவோ?

ஆதலால், வயிற்றுக்கு உணவு மறந்துவிட்டது.....

விழியும் செவியும் மட்டும் உணவு உட்கொள்கிறது

காதல் உணவு

காதல் உணவு

இதுநாள்வரை இரத்தம் பாய்ச்சுவதற்கு

துடித்துக் கொண்டிருந்த இதயம்....

உனக்கான காதல் பாய்ச்சுவதற்கு

துடித்துக் கொண்டிருக்கிறது....இன்று

இரத்தத்தில் ஆக்சிஜன் கலப்பதற்கு

பதிலாக இன்றெல்லாம் காதல் கவிதைகள்

கலந்து அனுப்புகிறது..........இதயம்......

உணவு செரிப்பதற்கு காலம் இதனால்தான்

எடுக்கிறதோ?என்னவோ?

ஆதலால், வயிற்றுக்கு உணவு மறந்துவிட்டது.....

விழியும் செவியும் மட்டும் உணவு உட்கொள்கிறது

காதல் உணவு

No comments: