அணைத்தலும்.........எரிதலும்............!!

கைப்பேசி அழைப்புகள்......

தொடக்கத்தில் என் பெயர்......

புதியதாய் பேச ஏதுமில்லாமல்.....

அன்றாட நலம் விசாரித்தல்.....

நடுவில் கிண்டல்...கேலி....

கடைசியில் மௌனம்.....

பின் அணைக்கப்படுகிறது கைப்பேசி.....

எரியத்தொடங்குகிறது காதல்.....

அணைத்தலும்.........எரிதலும்............!!

கைப்பேசி அழைப்புகள்......

தொடக்கத்தில் என் பெயர்......

புதியதாய் பேச ஏதுமில்லாமல்.....

அன்றாட நலம் விசாரித்தல்.....

நடுவில் கிண்டல்...கேலி....

கடைசியில் மௌனம்.....

பின் அணைக்கப்படுகிறது கைப்பேசி.....

எரியத்தொடங்குகிறது காதல்.....

No comments: