நடிக்கவாவது கற்று தருகிறது காதல், பல நேரங்களில்..


பெண்களை படுக்கை அறையிலும்,

அடுப்பங்கறையிலும் மட்டும்

ஒடுக்கி வைக்க நினைக்கும்

இந்த ஆணாதிக்க சமூகத்திற்கு

ஓரளவு தாங்களும் பெண்களை

மதிப்பவர்கள் என்று நடிக்கவாவது

கற்று தருகிறது காதல், பல நேரங்களில்..

நீ கவனிக்காதிருக்கும் பொழுதில் நான் கவனிக்க வேண்டும்

நீ தனிமையில் உணரும்

தேவதை தருணத்தை,,

என்றாவது நீ கவனிக்காதிருக்கும்

பொழுதில் நான் கவனிக்க வேண்டும்

என்பது என் நீண்ட நாள் விருப்பம்.

ஆனால், நீ தனிமையில் இருக்கும்

பொழுதுகளை என்னை தூண்டி காதல்

பறித்து விடுகிறது.

நடிக்கவாவது கற்று தருகிறது காதல், பல நேரங்களில்..


பெண்களை படுக்கை அறையிலும்,

அடுப்பங்கறையிலும் மட்டும்

ஒடுக்கி வைக்க நினைக்கும்

இந்த ஆணாதிக்க சமூகத்திற்கு

ஓரளவு தாங்களும் பெண்களை

மதிப்பவர்கள் என்று நடிக்கவாவது

கற்று தருகிறது காதல், பல நேரங்களில்..

நீ கவனிக்காதிருக்கும் பொழுதில் நான் கவனிக்க வேண்டும்

நீ தனிமையில் உணரும்

தேவதை தருணத்தை,,

என்றாவது நீ கவனிக்காதிருக்கும்

பொழுதில் நான் கவனிக்க வேண்டும்

என்பது என் நீண்ட நாள் விருப்பம்.

ஆனால், நீ தனிமையில் இருக்கும்

பொழுதுகளை என்னை தூண்டி காதல்

பறித்து விடுகிறது.