கவிதைகளுக்கு இசையமைக்க கிளம்பிவிட்டாயோ?

என் கனவுகளில் வந்து

எப்பொழுதும் கவிதைகள்

படிக்கும் நீ, இசைக்கருவியோடு..

என் கவிதைகளுக்கு இசையமைக்க

கிளம்பிவிட்டாயோ?

என்ன புதையல் தேடுவேன்

நீ முகம் பார்க்கும் கண்ணாடியில்

கவிதைகளுக்கு இசையமைக்க கிளம்பிவிட்டாயோ?

என் கனவுகளில் வந்து

எப்பொழுதும் கவிதைகள்

படிக்கும் நீ, இசைக்கருவியோடு..

என் கவிதைகளுக்கு இசையமைக்க

கிளம்பிவிட்டாயோ?

என்ன புதையல் தேடுவேன்

நீ முகம் பார்க்கும் கண்ணாடியில்