பாதிக்காதல் - மோதி விளையாடு

அழுகைக்கு பின்பான உன் அணைப்பில்

கண்ணீரை கோர்த்து

காதலுடை செய்யலாம்,

கற்றுக்கொண்டேன்....

அழுகைக்கு பின்பான

உன் அணைப்பில்

தண்டனை போதும் விடுதலை வேண்டாம்

உன் விழிகளில் சிறைப்பட்டு கிடக்கிறேன்

ஆதலால், விரைவாக விடுதலை ஏதும்

தந்து விடாதே! தண்டனை போதும்....

என்ன கொஞ்சம் நீட்டிக்க வேண்டும்

பாதிக்காதல் - மோதி விளையாடு

அழுகைக்கு பின்பான உன் அணைப்பில்

கண்ணீரை கோர்த்து

காதலுடை செய்யலாம்,

கற்றுக்கொண்டேன்....

அழுகைக்கு பின்பான

உன் அணைப்பில்

தண்டனை போதும் விடுதலை வேண்டாம்

உன் விழிகளில் சிறைப்பட்டு கிடக்கிறேன்

ஆதலால், விரைவாக விடுதலை ஏதும்

தந்து விடாதே! தண்டனை போதும்....

என்ன கொஞ்சம் நீட்டிக்க வேண்டும்