ஆண் தேவதையாகிப்போகிறேன்

உன்னைத் தேடி

உனக்காக,உனக்கான

கவிதைகள் சுமந்து

வரும் பொழுதுகளில்

நான் ஒரு ஆண்

தேவதையாகிப்போகிறேன்

ஆண் தேவதையாகிப்போகிறேன்

உன்னைத் தேடி

உனக்காக,உனக்கான

கவிதைகள் சுமந்து

வரும் பொழுதுகளில்

நான் ஒரு ஆண்

தேவதையாகிப்போகிறேன்