மேதமை,காதலில் மட்டுமே உண்டு


கையில் இனிப்பை வைத்துக்

கொண்டு இதழ்களை தேடும்

மேதமை,காதலில் மட்டுமே உண்டு


மேதமை,காதலில் மட்டுமே உண்டு


கையில் இனிப்பை வைத்துக்

கொண்டு இதழ்களை தேடும்

மேதமை,காதலில் மட்டுமே உண்டு