உன்னையே பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றன... காதல் கிளிகள்


வா வென்று கண்களால் என்னை அழைத்தாய்,

அப்படி என்னதான் பார்வையில் தைத்து அழைத்தாயோ

தன் இணையை பார்ப்பதை மறந்து

உன்னையே பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றன...

காதல் கிளிகள்


உன்னையே பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றன... காதல் கிளிகள்


வா வென்று கண்களால் என்னை அழைத்தாய்,

அப்படி என்னதான் பார்வையில் தைத்து அழைத்தாயோ

தன் இணையை பார்ப்பதை மறந்து

உன்னையே பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றன...

காதல் கிளிகள்