அடக்க முடியா கையடக்க தொலைப்பேசி

உன்னிடம் பேசும் வரை

என்னிடம் அடக்கமாக கைக்குள்

இருந்த கைப்பேசி, உன் குரலை

எனக்கு கொண்டு வருவதே அதுதான்

என்றானதிலிருந்து அடங்க மறுத்து.......

உன்னை விட என்னைதான் உன்னவளுக்கு

பிடிக்கும் என்று கிண்டல் அழிச்சாட்டியம் செய்வதே

என் கைப்பேசியின் வேலையாக போய் விட்டது....

ஆனால், இவற்றையெல்லாம் உன்னிடம்

சொன்னால் ச்சீ போங்க....என்று வெட்கத்தோடு

நம்ப மறுக்கிறாய்...

உன் வெட்கத்தையும் அடக்க முடிவதில்லை….

என் கைப்பேசியையும் அடக்க முடிவதில்லை
கொஞ்சம் சிரியுங்களேன்

அடக்க முடியா கையடக்க தொலைப்பேசி

உன்னிடம் பேசும் வரை

என்னிடம் அடக்கமாக கைக்குள்

இருந்த கைப்பேசி, உன் குரலை

எனக்கு கொண்டு வருவதே அதுதான்

என்றானதிலிருந்து அடங்க மறுத்து.......

உன்னை விட என்னைதான் உன்னவளுக்கு

பிடிக்கும் என்று கிண்டல் அழிச்சாட்டியம் செய்வதே

என் கைப்பேசியின் வேலையாக போய் விட்டது....

ஆனால், இவற்றையெல்லாம் உன்னிடம்

சொன்னால் ச்சீ போங்க....என்று வெட்கத்தோடு

நம்ப மறுக்கிறாய்...

உன் வெட்கத்தையும் அடக்க முடிவதில்லை….

என் கைப்பேசியையும் அடக்க முடிவதில்லை
கொஞ்சம் சிரியுங்களேன்