சேலைகளுக்கு விருப்பம் வராதா என்ன?

சேலைகளின் நடுவில்

அழகு பதுமையாய் நீ

அமர்ந்திருந்தால், உன்னை

உடுத்திப் பார்க்க சேலைகளுக்கு

விருப்பம் வராதா என்ன?

சேலைகளுக்கு விருப்பம் வராதா என்ன?

சேலைகளின் நடுவில்

அழகு பதுமையாய் நீ

அமர்ந்திருந்தால், உன்னை

உடுத்திப் பார்க்க சேலைகளுக்கு

விருப்பம் வராதா என்ன?