கனவில் உன்னை சந்திக்கிறேன்

என் உறக்கத்தை கலைத்த வருத்தத்தில்

உறங்காமல் காத்து கிடக்கிறாய் நீ..

கனவிலாவது உன்னை சந்திக்கலாம்

என்று காத்துக் கிடக்கிறேன் நான்....

நிம்மதியாக உறங்கச் செல்...

கனவில் சந்திக்கிறேன்....கனவில் உன்னை சந்திக்கிறேன்

என் உறக்கத்தை கலைத்த வருத்தத்தில்

உறங்காமல் காத்து கிடக்கிறாய் நீ..

கனவிலாவது உன்னை சந்திக்கலாம்

என்று காத்துக் கிடக்கிறேன் நான்....

நிம்மதியாக உறங்கச் செல்...

கனவில் சந்திக்கிறேன்....