சொற்கள் தாள்களில் ஒட்டாமல்....


உனக்கான கவிதைகளை

எழுதிய தாள்களில்.....

கண்டு வெட்கப்பட அருகில் நீயில்லை

என்பதனால்....

சொற்கள் தாள்களில் ஒட்டாமல்....

கீழே வந்து விழுந்து விடுகின்றன

சொற்கள் தாள்களில் ஒட்டாமல்....


உனக்கான கவிதைகளை

எழுதிய தாள்களில்.....

கண்டு வெட்கப்பட அருகில் நீயில்லை

என்பதனால்....

சொற்கள் தாள்களில் ஒட்டாமல்....

கீழே வந்து விழுந்து விடுகின்றன