தனிமையில் நான்

தனிமையில் உன்னை அணைத்த தருணத்தின்

கதகதப்பு, இன்றைய தனிமையில் உன் நினைவாய்,

கதகதப்பாக்குகிறது...

குறள் 1163 - காமமும் நாணும் உயிர்காவாத் தூங்குமென்

நோனா உடம்பின் அகத்து.

விளக்கம்: பிரிவைத் தாங்கமுடியாது உயிர் துடிக்கும் என் உடலானது, ஒருபுறம் காதல் நோயும் மறுபுறம் அதனை வெளியிட முடியாத நாணமும் கொண்டு காவடி போல விளங்குகிறது

தனிமையில் நான்

தனிமையில் உன்னை அணைத்த தருணத்தின்

கதகதப்பு, இன்றைய தனிமையில் உன் நினைவாய்,

கதகதப்பாக்குகிறது...

குறள் 1163 - காமமும் நாணும் உயிர்காவாத் தூங்குமென்

நோனா உடம்பின் அகத்து.

விளக்கம்: பிரிவைத் தாங்கமுடியாது உயிர் துடிக்கும் என் உடலானது, ஒருபுறம் காதல் நோயும் மறுபுறம் அதனை வெளியிட முடியாத நாணமும் கொண்டு காவடி போல விளங்குகிறது