பிரித்தால் ஆயிரம் ஹைக்கூ

--> -->
நீ கிழித்து போடும்
கந்தல் தாள்களில்
சிதறிக்கிடக்கும்
சொற்களை இணைத்தால்
நூறு கவிதைகள் கிடைக்கும்
பிரித்தால் ஆயிரம் ஹைக்கூ


பிரித்தால் ஆயிரம் ஹைக்கூ

--> -->
நீ கிழித்து போடும்
கந்தல் தாள்களில்
சிதறிக்கிடக்கும்
சொற்களை இணைத்தால்
நூறு கவிதைகள் கிடைக்கும்
பிரித்தால் ஆயிரம் ஹைக்கூ