மௌன மொழியில் பேசுகிறாய்

--> --> --> --> -->
தொலைப்பேசியில் தமிழில்
பேசுவதற்கு பதிலாக
மௌன மொழியில் பேசுகிறாய்
கைப்பேசி சேவைக்காரன்
கட்டணம் கூடுகிறது என்று
பண மொழியில் கத்துகிறான்

மௌன மொழியில் பேசுகிறாய்

--> --> --> --> -->
தொலைப்பேசியில் தமிழில்
பேசுவதற்கு பதிலாக
மௌன மொழியில் பேசுகிறாய்
கைப்பேசி சேவைக்காரன்
கட்டணம் கூடுகிறது என்று
பண மொழியில் கத்துகிறான்