உன்னால் மலர் கொடி- மலர் செடி

--> --> -->
செடியில் பூத்த மலர்
கொடியில் பூத்தது
உன் கூந்தலுக்கு
இடம் மாறியதும் 

உன்னால் மலர் கொடி- மலர் செடி

--> --> -->
செடியில் பூத்த மலர்
கொடியில் பூத்தது
உன் கூந்தலுக்கு
இடம் மாறியதும்